Epoca lui Antihrist (Partea a II-a)

Partea I-a

În vremea acestei perioade făţărnicia lui Antihrist va merge atât de departe încât nu numai ca va dovedi toleranţă faţă de creştinism, ci chiar se va arăta preocupat de a-l ocroti. Întru cele din afară se va sili să-L imite pe Hristos. Nefiind călăuziţi de înţelegerea duhovnicească a Bisericii, ci, mai curând de înţelepciunea lumească, marea majoritate a creştinilor nu vor rezista pâna la capăt acestei înşelări şi-l vor socoti pe Antihrist ca fiind Hristos la a doua Sa venire.

Monahii Mănăstirii Solovăţ au transmis un răspuns pe care Stareţul Zosima l-a dat fiului său duhovnicesc, care l-a întrebat cum să-l recunoască pe Antihrist când va veni. Sfântul călugăr i-a dat acest răspuns precis: „Când vei auzi că Hristos a venit sau S-a ivit pe pământ atunci să ştii că acela e Antihristul”. Iar acest răspuns este şi mai exact: „Omenirea nu-l va recunoaşte pe Antihrist; îl va socoti ca fiind Hristos, îl va proclama drept Hristos… Însă nu va fi nici de trebuinţă, nici cu putinţă ca oamenii sa-şi dea de veste unii altora despre Venirea (cea de a Doua) a Fiului lui Dumnezeu. El va veni fără de veste. Va veni întru atotputernicia Sa la toţi oamenii şi în întreaga lume în acelaşi timp” – Sfântul Ignatie Briancianinov.

Mântuitorul Însuşi ne-a avertizat: „Atunci de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi… Deci de vă vor zice vouă: Iată în pustie este, nu ieşiţi; Iată în cămări, nu credeţi. Că precum iese fulgerul de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi Venirea Fiului Omului” (Matei 24, 23-27).

Pentru a-i amăgi pe oameni Antihristul va arăta multe minuni năucitoare. Sfântul Apostol Pavel spune: „Venirea lui este prin lucrarea Satanei, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni ale minciunii” (II Tes. 2, 9).

Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului adaugă: „Fiind tatăl minciunii (Ioan 8, 44) va înşela închipuirea prin lucrări amăgitoare aşa încât mulţimile să creadă că văd înviat un mort care nu e înviat şi şchiopi umblând sau orbi văzând, câtă vreme nu s-a săvârşit nici o tămăduire(1). Toată această statură a lui Antihrist – învăţătura şi faima lui de geniu, minunile lui mincinoase şi întreaga sa viaţă făţarnică şi plină de toată înşelăciunea – vor avea un singur ţel: să ia în stăpânire cârmuirea întregii lumi, asupra tuturor neamurilor. Dobândirea popularităţii în rândul evreilor va fi cea dintâi etapă pe acest drum. Antihrist va face tot ce-i va fi cu putinţă pentru ca evreii să-l recunoască drept Mesia al lor cel făgăduit. Va reuşi să ducă la bun sfârşit organizarea guvernului evreiesc şi se va apuca să înfăptuiască visul cel vechi de veacuri al evreilor – refacerea templului lui Solomon (2). După aceea „va fi silit de oameni şi va fi proclamat împărat, iar mulţimile evreilor îl vor iubi; el va reface Ierusalimul şi le va ridica templul” (Sinaxarul din Duminica lăsatului sec de carne – numită şi a Înfricoşătoarei Judecăţi (3)).

Doi prooroci

Cu toate acestea sforţările lui Antihrist de a fi socotit adevăratul Mesia, se vor lovi de o împotrivire neaşteptată şi totodată minunată, în persoanele a doi Prooroci ai Vechiului Legământ.  Chiar acei doi Prooroci, care prin voia lui Dumnezeu negustând moartea, au fost luaţi la Cer până la o vreme (4), vor veni pe pământ înainte de sfârşitul lumii pentru a-şi împlini lucrarea şi a suferi moartea. Numele acestor Sfinţi Prooroci sunt Enoh şi Ilie. Domnul îi va trimite în Ierusalim pentru a le da oamenilor din acele zile de pe urmă un ultim şi minunat avertisment împotriva înşelării care îi împresoară. Ei vor osândi fără oprelişte toată înşelarea lui Antihrist vreme de trei ani şi jumătate, cât va dura cea de a doua perioadă a lui (Antihrist), în care se va pregăti să pună mâna pe puterea mondiala. Neputând în acea perioadă să lepede înfăţişarea sa blândă şi de bunăvoinţă, până şi în faţa vrăjmaşilor săi, lui Antihrist îi va fi cu neputinţă să-i împiedice ori să ia nici un fel de măsura aspră împotriva Proorocilor. În zadar se sârguiesc unii să tâlcuiască în chip alegoric această venire minunată a Sfinţilor Prooroci Enoh şi Ilie. Sfânta Scriptură şi Tradiţia Bisericii vorbesc cu precizie atât despre venirea lor reală pe pământ, cu şapte ani înainte de sfarşitul lumii, cât şi despre învierea şi luarea lor la ceruri. În cartea Apocalipsei este scris: „Şi voi da putere celor doi martori ai Mei şi vor prooroci o mie două sute şi şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pe pământ. Şi de va vrea cineva să-i vătăme, foc iese din gură lor şi-i mistuie pe vrăjmaşii lor; şi de va vrea cineva să-i vătăme, acela trebui tot aşa să fie omorât. Aceştia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele proorociei lor, şi stăpânire au peste ape ca să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Şi dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei şi-i va birui şi-i va omorâ” (Apocalipsa 11, 3-7).

În cartea Proorocului Maleahi unul dintre martori este numit în chip limpede: „Iată că Eu trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare” (3, 23) (5). Sfinţii Părinţi, Efrem Sirul (în cuvântul său despre sfârşitul lumii şi venirea lui Antihrist) şi Ioan Damaschin (în cuvântul despre Antihrist) învaţă lămurit că acei „doi martori” (Apoc. 11, 3) care vor veni înainte de sfârşitul lumii sunt Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh. Tradiţia Sfintei Biserici Ortodoxe, exprimată în cărţile noastre de slujbă, vorbeşte de asemenea de înţelegerea literală a proorociei Sfintei Scripturi cu privire la arătarea lui Ilie şi Enoh înainte de sfârşitul lumii, nedând nici un temei, de nici un fel, pentru o înţelegere alegorică. În Sinaxarul citit în Duminica lăsatului sec de carne se spune: „Cu şapte ani înainte (de sfârşitul lumii), după cum a proorocit Daniil, vor veni Enoh şi Ilie propovăduindu-le să nu-l primească (pe Antihrist). Antihrist îi va chinui şi le va tăia capetele” (cf. Triodul). Iarăşi în slujba Sfântului Pooroc Ilie, în stihira de la „Doamne strigat-am” cântăm: „Ilie Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei propovădui tuturor sfârşitul”, iar în tropar, Proorocul Ilie este numit „al doilea Înaintemergător al Venirii lui Hristos”. În sedealna, după polieleu cântăm: „Proorocul şi înainte mergătorul Venirii lui Hristos, Ilie prealăudate” (cf. Mineiul pe iulie, ziua a douăzecea). Tot în Minei citim: „Sfântul Ilie, Proorocul lui Dumnezeu, a fost răpit cu trupul într-un car de foc şi este viu până acum, păzit de Dumnezeu în locaşurile raiului. A fost văzut în trup de cei trei Apostoli în vremea Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor şi iarăşi va fi văzut în trup de oamenii cei muritori înaintea Venirii celei de-a Doua pe pământ a Domnului. În acea vreme cel ce odinioară a scăpat de sabia Izabelei, va pătimi de sabia lui Antihrist, nu numai ca Prooroc ci şi ca Mucenic şi va fi găsit vrednic de mare slavă de la Dătătorul de plată, Dumnezeu” (6).

În „Prologul” aceleiaşi zile se spune: „Ilie va veni dimpreună cu Enoh înainte de a Doua Venire a lui Hristos, pentru a osândi nelegiuirea cea fără de margini a lui Antihrist şi a însufleţi evlavia credincioşilor” (7). Totuşi, în ciuda acestor avertismente marea majoritate a oamenilor, din pricina firii şi a cugetării trupeşti, nu doar că nu vor reuşi să priceapă deplina înşelare din purtarea exterioară a lui Antihrist, ci îl vor înconjura cu laudă şi preamărirea lor. Sfântul Efrem Sirul spune că atunci când popoarele şi seminţiile pământului vor vedea virtuţi şi puteri atât de mari în Antihrist, toate dimpreună se vor uni într-un cuget ca să-l proclame ocârmuitor, zicându-şi unii altora: „Oare se va mai găsi vreun alt om atât de bun şi drept?”. Atât de profund va impresiona Antihrist lumea cu purtarea lui dinainte chibzuită – arătându-se pe sine pretutindeni drept trimisul dumnezeiesc, Mesia cel adevărat – încât poporul evreu, dispreţuind cu totul prihănirile rostite împotriva lui de către Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh.

(va urma)

______________________________________________

Bibliografie: Apostazia şi Antihristul după învăţăturile Sfinţilor Părinţi, Ed. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constanţa, 2008, pp. 51-71.

*1. Sfantul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. Din limba greacă şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Buc. 2003, pag. 256.

*2. Trebuie să ştim că atât cortul pe care Moise l-a făcut din iconomie dumnezeiască (Ieşire cap 25-27), precum şi templul din Ierusalim, construit din porunca lui Dumnezeu (III Regi 5, 5; 8, 20-61), constituiau o imagine simbolică a lumii duhovniceşti; erau locaş al sălăşluirii Domnului şi, totodată, preînchipuiau plinătatea Bisericii lui Hristos-Dumnezeu. În Ierusalim primul templu a fost construit de către Solomon (pe la anul 960 î.Hr.), iar după ce acesta a fost dărâmat (586 î.Hr.), a fost reconstruit cel de al doilea (538-515 î.Hr.), după întoarcerea din robia babilonică. Dar şi cel de al doilea templu a fost dărâmat, de către romani, odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 (d.Hr.). După învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe unul din semnele apropierii sfârşitului lumii este „venirea lui Antihrist (II Tes. 2, 3-11; I Ioan 2, 18), care va lucra cu apostolii săi mincinoşi tot felul de semne, ca să amăgească pe oameni substituindu-se lui Hristos; el va prigoni cu furie pe aleşii Domnului (Matei 24, 5;11)” – cf. Părintele Dumnitru Stăniloae, Teologia dogmatică Ortodoxa, vol. 3, Ed. IBMBOR, Buc. 1997, pag. 254. Aşadar, reconstruirea templului din Ierusalim (cel de al treilea templu) va sluji lui Antihrist, căci dintru acest sălaş va împărăţi peste întreaga lume.

David Ben Gurion – 1886-1973, lider al sionismului muncitoresc, principal intemeietor al noului stat Israel şi întâiul său prim ministru între anii 1948-1953 – când în anul 1962 şi-a mărturisit previziunile sale privitor la viitorul lumii, spunea aceste cuvinte: „Imaginea lumii în 1987, aşa cum se conturează în imaginaţia mea: Războiul rece va ţine de domeniul trecutului. Presiunile interne ale intelighenţiei, în continuă creştere în Rusia, pentru mai multă libertate, şi presiunea maselor pentru ridicarea standardelor lor de viaţă, pot conduce la o democratizare treptată a Uniunii Sovietice. Pe de alta parte, influenţa crescândă a ţăranilor şi agricultorilor, şi creşterea importanţei politice a oamenilor de ştiinţă pot transforma Statele Unite într-un stat al bunăstării generale cu o economie planificată. Europa Occidentală şi cea de Est vor deveni o federaţie de state autonome, având un regim socialist şi democratic. Cu excepţia URSS, ca stat euroasiatic confederat, toate celelalte continente se vor uni într-o alianţă mondială, căreia îi va sta la dispozitie o forţă de poliţie internaţională. Toate armatele vor fi abolite şi nu vor mai exista războaie. La Ierusalim, Naţiunile Unite (o organizaţie a Naţiunilor cu adevărat Unite) vor construi un Altar al Profeţilor care să slujească uniunea confederată a tuturor continentelor – acesta va fi sediul Curţii Supreme a Omenirii, care va aplana toate neînţelegerile dintre continentele confederate, după cum a proorocit Isaia [Isaia 16, 5; v. Miheia 4, 3-4]. Studiile superioare vor fi dreptul fiecărei persoane din lume. O pilulă care să prevină sarcina va încetini creşterea [demografică] din China şi India. Iar prin 1987 durata medie de viaţă a omului va atinge 100 de ani” (cf. rev. Look Magazine, din 16 ianuarie 1962).

Este evident că acest „Altar al Profeţilor” este templul care îşi va „exercita funcţiile” de „împărat, preot şi judecător” al întregii lumi, cel despre care Mântuitorul Hristos spunea: „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi” (Ioan 5, 43). Evreii consideră că „Zidul plângerii” din Ierusalim ar face parte din structura vechiului templu şi de aceea e de aşteptat ca cel de al treilea templu să fie ridicat tocmai aici. O vizualizare în direct a „Zidului plângerii” – live-view, cu reînnoire a imaginii în fiecare minut – poate fi accesată pe site-ul: http://www.aish.com (la link-ul wallcam).

*3. Vezi varianta românească a Sinaxarului, publicată în cartea Apostazia şi Antihristul, după învăţăturile Sfinţilor Părinţi, pag. 263-237.

*4. Vezi IV Regi 2, 1-12; I Macabei 2, 58; Facere 5, 22-23.

*5. “Iată Eu trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, ca să nu vin şi să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 3, 23-24).

*6. Vezi şi una din ediţiile româneşti ale Mineiului pe iulie.

*7. Vezi şi ediţia românească a Proloagelor, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, pag. 918.

Reclame

4 responses to this post.

  1. Posted by roman gruie on noiembrie 8, 2009 at 10:07 am

    N-am alt raspuns,decat acela de a-mi exprima atasamentul fata de cele scrise mai sus.

    Răspunde

  2. deja ni se arata semne ca vine sfirsitul.
    sfirsitul e aproape.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: